Телефон: 0800 133 22

Уважаеми колеги,
Във връзка с покана за представяне на предложения по Програмата „Превенция на наркотиците и информация” за периода 2007- 2013 г., приложено Ви предоставяме линк към страницата на ЕС, където се съдържа цялата необходима информация.
ТУК
Програмата представлява финансов инструмент за подпомагане на проекти в областта на общественото здраве и нейните цели включват мерки за превенция на зависимостта от наркотиците; мерки, целящи намаляване на употребата на наркотици и зависимостта от тях. Всички проекти трябва да бъдат подадени в рамките на обхвата на Програмата и ще бъдат оценявани според критериите, посочени в настоящия документ. Избраните за финансиране проекти трябва да следват целите на програмата. Кандидатите трябва ясно да посочат коя приоритетна категория от Програмата е обхваната в тяхното предложение. Само нови проекти ще бъдат приети за финансово подпомагане. Проекти, които вече са стартирали, няма да бъдат приети за съфинансиране. Предвидено е проектите да започнат през втората половина на 2009 г. и да бъдат с продължителност до три години.
Проектите, които могат да бъдат съфинансирани следва да включват някои от следните области, а именно - създаването на мултидисциплинарни мрежи, гарантиране на разширяването на познанията, повишаване на информираността по отношение на здравните проблеми, предизвикани от употребата на наркотици; Проекти, насочени към превенция на употребата на наркотици, включително намаляването на свързаните с използването на наркотици вреди; Проекти, насочени към участието на гражданското общество в изпълнението на Стратегия в областта на наркотиците и Плана за действие към нея; Проекти, насочени към мониторинг, изпълнението и оценката на действията, предвидени в плановете за действие за периодите 2005 - 2008 г. и 2009 - 2012 г.

документи
ЗКНВП
ЗАКОН за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Обн., ДВ, бр. 30 от 2.04.1999 г., в сила от 3.10.1999 г., изм., бр. 63 от 1.08.2000 г., бр. 74 от 30.07.2002 г., бр. 75 от 2.08.2002 г., в сила от 2.08.2002 г., изм. и доп., бр. 120 от 29.12.2002 г., в сила от 29.12.2002 г., бр. 56 от 20.06.2003 г., изм., бр. 76 от 20.09.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 79 от 4.10.2005 г., изм., бр. 103 от 23.12.2005 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., доп., бр. 75 от 12.09.2006 г., в сила от 13.10.2006 г., изм., бр. 82 от 10.10.2006 г., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., изм. и доп., бр. 55 от 6.07.2007 г., в сила от 7.10.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., доп., бр. 41 от 2.06.2009 г., в сила от 2.06.2009 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп., бр. 22 от 19.03.2010 г., попр., бр. 23 от 23.03.2010 г., изм., бр. 29 от 16.04.2010 г., в сила от 16.04.2010 г., бр. 59 от 31.07.2010 г., в сила от 31.07.2010 г., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. и доп., бр. 12 от 8.02.2011 г., в сила от 8.02.2011 г., изм., бр. 60 от 5.08.2011 г., в сила от 5.08.2011 г., изм. и доп., бр. 61 от 9.08.2011 г., в сила от 10.11.2011 г., бр. 83 от 30.10.2012 г., изм., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 21.12.2012 г., изм. и доп., бр. 52 от 14.06.2013 г., в сила от 14.06.2013 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., бр. 109 от 20.12.2013 г., бр. 53 от 27.06.2014 г., бр. 14 от 20.02.2015 г., изм. и доп., бр. 42 от 3.06.2016 г.

Сборник закони - АПИС, кн. 5/99 г., стр. 39; кн. 9/2002 г., стр. 139; кн. 1/2003 г., стр. 286; кн. 7/2003 г., стр. 11; кн. 10/2005, стр. 190; кн. 11/2005, стр. 197

Библиотека закони - АПИС, т. 5, р. 1, № 105

 

ЦЕЛИЯ ТЕКСТ