Телефон: 0800 133 22

Уважаеми колеги,
Във връзка с покана за представяне на предложения по Програмата „Превенция на наркотиците и информация” за периода 2007- 2013 г., приложено Ви предоставяме линк към страницата на ЕС, където се съдържа цялата необходима информация.
ТУК
Програмата представлява финансов инструмент за подпомагане на проекти в областта на общественото здраве и нейните цели включват мерки за превенция на зависимостта от наркотиците; мерки, целящи намаляване на употребата на наркотици и зависимостта от тях. Всички проекти трябва да бъдат подадени в рамките на обхвата на Програмата и ще бъдат оценявани според критериите, посочени в настоящия документ. Избраните за финансиране проекти трябва да следват целите на програмата. Кандидатите трябва ясно да посочат коя приоритетна категория от Програмата е обхваната в тяхното предложение. Само нови проекти ще бъдат приети за финансово подпомагане. Проекти, които вече са стартирали, няма да бъдат приети за съфинансиране. Предвидено е проектите да започнат през втората половина на 2009 г. и да бъдат с продължителност до три години.
Проектите, които могат да бъдат съфинансирани следва да включват някои от следните области, а именно - създаването на мултидисциплинарни мрежи, гарантиране на разширяването на познанията, повишаване на информираността по отношение на здравните проблеми, предизвикани от употребата на наркотици; Проекти, насочени към превенция на употребата на наркотици, включително намаляването на свързаните с използването на наркотици вреди; Проекти, насочени към участието на гражданското общество в изпълнението на Стратегия в областта на наркотиците и Плана за действие към нея; Проекти, насочени към мониторинг, изпълнението и оценката на действията, предвидени в плановете за действие за периодите 2005 - 2008 г. и 2009 - 2012 г.

ОбСНВ
мисия и задачи